Website best viewed in Firefox browser. Download                                                            Have problem viewing website? Click here
Demo2 first
Demo2 first Demo2 second Meghbai Satima Meghbai Satima Meghbai Satima Meghbai Satima

 

5F8Mt;J 5 v 5l+SF

5F8Mt;J 5 v VFD\+6

5F8Mt;J 5 v VFD\+6

5F8Mt;J 5 v D]bI IHDFG

     
zL ClZ,F, 0M;FEF.
5lZJFZ

vo D]bI IHDFG ov

 
            
            
            
            
            

                                    
                                    
                                                                                                                                                                              Back to Top…

vo ;FTS IHDFG ov

 
            

                                    
                                    

                                    
                                    

                                    
                                    

                                    
                                    
                                                                                                                                                                              Back to Top…

vo ;DFZ\E ov

 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                                                                                                                                                                              Back to Top…

vo X{1Fl6S 5|J'lT ov

 
            RT]Y" 5F8Mt;J NZdIFG H lälTI ;Z:JlT ;tSFZ ;DFZ\E G]\ VFIMHG CT]\P lGIT ;DI NZdIFG VF56F 5lZJFZGF lJnFYL"VM q lJnFYL"GLVM S[ T[DGF JF,LVM DFZOT X{1Fl6S ;lDlT G[ D/[,F TDFD DFS;"XL8MG[ WMZ6 D]HA JlU"SZ6 SZ[,P T[DF\ WMZ6 D]HA 5|YD4 lälTI4 T'lTI S|D[ GSSL YI[< FF lJWFYL"VM q lJnFYL"GLVM G[ DMD[g8M q ;8L"OLS[8 q SMd%,LD[g8ZL ULO8 VF5L ;gDFGJFDF\ VFJ[,P VgI ;J"[ lJwFYL"VM q lJnFYL"GLVM G[ 56 SMd%,LD[g8ZL ULO8 VF5L ;gDFlGT SZLG[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJ[, P
            lälTI ;Z:JlT ;tSFZ ;DFZ\E DF\ WMZ6 D]HA 5|YD4 lälTI4 T'lTI S|D[ lGSSL YI[,F lJWFYL" q lJWFYL"GLVMG[ zLD[3AF. ;TLDF ;[JF ;lDlT4 W|M, TZOYL DMD[g8M V[GFIT SZJFDF\ VFJ[,P H[GF NFTF s;F{HgIzLf zL lN5SEF. G\N,F,EF. s C0DTLIFJF/Ff4 H]U, ßJ[,;"4 ZFHSM8 CTFP
            WMZ6 D]HA 5|YD4 lälTI4 T'lTT S|D[ VFJTF T[DH VgI TDFD lJWFYL"VM q lJWFYL"GLVMG[ zLD[3AF. ;TLDF ;[JF ;lDlT4 W|M, TZOYL SMd%,LD[g8ZL ULO8 VF5JFDF\ VFJ[,PH[GF NFTF s;F{HgIzLf
            s!f zL D]S]\NZFI DFWJÒEF> VG[
            sZf zL WLZH,F, DFWJÒEF>4 S]\NG ßJ[,;"4 ZFHSM8 CTFP T[DGF TZOYL VF JBT[
                    s!f V[,PS[PÒP q V[RPS[PÒP GF lJWFYL"VMG[ ;Z; :S],A[UDF\ O]858L4 ZaAZ45[g;L,4 ;\RM s;F5"GZf4 S[0AZL RMS,[84 J[OZ 5[S[8 TYF S|LD lA:SL8 5[S[8 VF5L ;F{ GFGF E],SFVMG[ B]AH ZFÒ SZ[,P
                        sZf WMP ! YL $ GF lJWFYL"VMG[ :S],A[U TYF S,Z :S[R5[GGM ;[8v! VF5L ;gDFlGT SZ[,P
                        s#f WMP 5 YL * GF lJWFYL"VMG[ :S],A[U TYF S\5F;AMS; VF5L ;gDFlGT SZ[,P
                        s$f WMP ( YL !! GF lJWFYL"VMG[ ;DIG[ VG]~5 4 GB 5[G0=F.J VF5L ;gDFlGT SZ[,P
                      s5f WMP !Z VG[ U|[ßI]V[8 q 5M:8 U|[ßI]V[8 ;]WLGF lJWFYL"VMG[ ;DIG[ VG]~5 8 GB 5[G0=F.J VF5L ;gDFlGT SZ[,P
lJlXQ9 ;gDFG ov
                        s!f zL lJXF, SD,[XEF. WMP * DF\ VeIF; SZ[ K[ H[ 5MZA\NZ GF K[P H[ lJnFYL" 5|7FR1F] CMJF KTF\ ;FZF DFS"; D[/JL plT6" YI[, TN]5ZF\T ;\ULT 1F[+[ H[JL S[ CFDM"lGID JFNG4 A\;LJFNG4A[gHMJFNG4 TA,FJFNG4 D[g0M,LG JFNG T[DH VgI 1F[+[ B]AH ;FZL 5|J'lT SZJF AN, VU|6L GF :JC:T[ lJlXQ9vDMD[g8M sXL<0f VF5L ;gDFlGT SZJFDF\ VFJ[,P                         sZf S]P 0MP lNjIF HI\lT,F, H[ HUN,5]Z sKTL;U-f ZC[ K[PH[D6[ V[DPALPALPV[;P 5}6" SZL 0MS8ZGL 5NJL D[/J[, K[P VG[ zLDF/L ;MGL DCFD\0/ TZOYL 56 T[DG[ 5|YD G\AZ[ UM<0 D[0, V[GFIT SZL ;gDFlGT SZ[, K[ H[GL lJUT HFU'lT DF\ 56 VFJ[, K[P H[ zL D[3AF. ;TLDF GF ;DU| 5lZJFZM G] 56 UF{ZJ K[P H[ AN, T[DG[ 56 zL D[3AF. ;TLDF ;[JF ;lDlT NJFZF VU|6LGF :JC:T[ lJlXQ9vDMD[g8M sXL<0f VF5L ;gDFlGT SZJFDF\ VFJ[,P
                                                                                                                                                                              Back to Top…

vo DGMZYM ov

 
GJR\0L I7
                        5F8Mt;JGL X]E X~VFT GJR\0L I7 YL H YFI K[P VF I7GL X~VFT ;JFZ[ &o#_ S,FS[ YI[,P XFl:+Ò G8]EF>PPPPPGF NJFZF cDFc GF ;FlGwIDF\ ;\5}6" XF:+MST lJWLvlJWFG ;FY[ ;\%5gG SZJFDF\ VFJ[,P I7 NZd IFG H cDFc G[ X6UFZ WZFJJFDF\ VFJ[ K[4 nHF VZMC6 lJWL SZJFDF\ VVJ[ K[4 cDFc G[ VggS]8 WZFJJFDF\ VFJ[ K[P I7 NZdIFG I7 D\05 V[8,[ S[ ccD[3AF. JFl8SFcc DF\ VG[ VF;5F; AW[ `,MS VG[ D\+MrRFZ YL JFTFJZ6 UFHL p9[,P I7 D\05DF\ 5F\Rv5F\R CJG S]\0 5Z VG[~ N=QI N=lQ8 UMRZ YT]\ CT]P GJR\0L I7 DF\ zL U65lTÒ4 zL DCF,1DLÒ4 zL ;Z:JTLÒ4 GJN]UF" DFTFÒ4 GJU|C4 l5+]N[J T[DH ;TLDF G]\ 5}HG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF I7 YL ;J[" N[JvN[JTF VMGF VFXLJF"N D/[ K[ H[G]\ O/ VG[S U6] D/[ K[P
nHF VFZMC6
                        zL D[3AF. ;TLDF GM HIFZYL 5F8Mt;JpHJJFDF\ VFJ[ K[ tIFZYL NZ JQF[" 5|6Fl,SFUT XF:+MST lJWLvlJWFG ;FY[ ;TLDF GF :YFGS sD\lNZf p5Z nHF R0FJJFDF\ VFJ[ K[P T[ D]HA VF JBT[ 56 XFl:+Ò GL VF7F D]HA XF:+MST lJWLvlJWFG ;FY[ D\lNZ p5Z ,F, Z\UGL ;jFF A[ UH GL nHF R0FJJFDF\ VFJ[, K[P nHF VFZMC6 5C[,F ;J[" ;FTS IHDFG N\5TLVM4 ;UF ;A\WLVM VG[ VgI CFHZ 5lZJFZMGF S]8]\ALHGMV[ zL D[3AF. ;TDF GF HF5 ;FY[ cDFc GF HI HISFZ AM,FJTF :YFGSsD\lNZfGL 5|Nl1F6F SZ[,P tIFZ AFN 5F8Mt;JGF ;FTS IHDFG N\5TLVM NJFZF :YFGS sD\lNZf 5Z nHF R0FJJFDF\ VFJ[,P cDFc GF :YFGS 5Z ;JF A[ UH GL ,F, nHF OZSTL HM. G[ SM>GF 56 C{IF UNUNLT Y> HFIP
                        nHF VFZMC6 GL lJWL NZdIFG ;J[" 5lZJFZ GF EF.VM TYF AC[GMV[ cDFc GL ;gD]B RMS DF\ ZF;vUZAFGL ZDh8 AM,FJ[,P
VgGS]8
                        zL D[3AF. ;TLDF GM 5F8Mt;J X~ YIM tIFZYL cDFc G[ VgGS]8 WZFJL VgGS]8 DGMZY DGFJjFDF\ VFJ[ K[P VF JBT[ RT]Y" 5F8Mt;J NZdIFG VgGS]8 DGMZYGF DGMZYL 56 D]bI IHDFG zL G\N,F, XFDÒEF. 5lZJFZ CTFP VF JBT[ 56 VgGS]8 lJlJWTF ;EZ CTM H[DF\ lJlJW HFTGL lD9F>VM45SJFGM VG[ O/O?FFNL WZFJJFDF\ VFJ[,P WgI K[4 zL D[3AF. DF GF 5lZJFZGF AF/SMG[ S[ GFGF DM8F SM. 56 DGMZYMGF DGFJJFGF VG[ DGMZYMGF V,eI ,FEM ,[JFG]\ R}StFF GYLP WgI K[PPPPPWgI K[PPPPPcDFc GF AF/SM G[PPPPP
DCF5|;FN
                        DCF5|;FN G] DCtJ TM VF56[ HF6LV[ H KLV[P 5Z\5ZFUT Z;D D]HA 5F8Mt;J AFN K[<,[ ;DFZ\EGL 5}6F"C]lT AFN DCF5|;FNG] VFIMHG CMI H K[P 5|;FN V[8,[ S[ EUJFG4 N[JvN[JL S[ cDFc G[ WZFJ[, EMU H[ cDFc VF56G[ 5ZT VF5[ K[ T[ H c5|;FNcP VG[ CF4 c5|;FNc V[8,[ H cS'5FcP J/L 5|;FN G[ ;D]CDF\ ,>V[ V[ H DCF5|;FNP VFD cDCF5|;FNc V[ H cDCFvS'5FcP
                        VFD DCF5|;FN :Y/[ 5|YD cDFc G[ WZFJ[, VgGS]8GM 5|;FN 5LZ;JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ AFN cDFc G[ WZFJ[, cEMUc GM 5|;FN 5LZ;JFDF\ VFJ[ K[ H[GL ;FY[ lD9F.4 lJlJW JFGULVM VG[ OZ;F6 JU[Z[ 56 CMI K[P DC[DFGM4 VFD\l+TM T[DH cDFc GF 5lZJFZGF ;J[" ;eIMV[ 5|;FN U|C6 SZ[,P 5|;FN V[ H S'5F K[P VFD ;J["V[ cDFc GL cS'5Fc U|C6 SZ[,P

cczL D[3AF. ;TLDF GL HIcc
                                                                                                                                                                              Back to Top…